Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Vandråd

Vandrådene skal sikre større lokal inddragelse af interessenter i arbejdet med vandområdeplanerne

For anden planperiode skal kommunerne med bistand fra lokale vandråd udarbejde forslag til indsatsprogrammets supplerende foranstaltninger til forbedring af de fysiske forhold i vandløb. Det betyder, at kommuner og vandråd skal udarbejde et forslag til, hvilke vandløbsstrækninger der skal påføres indsatser, samt hvilke indsatser der skal anvendes.

Dette site fungerer som vejledning til kommuner og vandråd og vil løbende blive opdateret af Naturstyrelsen. På sitet kan kommuner og interessenter finde relevant information om arbejdet med forslag til indsatsprogram.

Baggrundsmateriale

Kommunernes og vandrådenes arbejde med forslag til indsatsprogram er lovfæstet i lov om vandplanlægning, der sætter rammerne for vandplanlægningen for de kommende planperioder.

Læs loven på retsinformation.dk

De nærmere regler om etablering og sammensætning af vandråd samt samarbejdet mellem kommunerne hhv. kommuner og vandråd er fastsat i bekendtgørelse om vandråd.

Læs bekendtgørelsen på retsinformation.dk

Tidligere miljøminister, Ida Aukens, sendte den 23. januar 2014 brev til kommunerne om annoncering af arbejdet med vandråd.

Læs brevet

Der er nu nedsat sekretariatskommuner i alle hovedvandoplande.

Se listen over sekretariatskommuner

Der er oprettet vandråd i alle 23 hovedvandoplande. Naturstyrelsen har udarbejdet en oversigt over sammensætningen af de enkelte vandråd ud fra de oplysninger, Naturstyrelsen er bekendt med.

Se oversigten over medlemmer i vandrådene her

Naturstyrelsen afholder den 8. april 2014 et møde for alle landsdækkende organisationer, der er repræsenteret i vandrådene. På mødet vil ”vandrådspakken” blive præsenteret.

Læs invitationen

Forløbet af vandrådsarbejdet i 2014 er blevet evalueret. Evalueringen er foretaget for Naturstyrelsen af phd-studerende Morten Graversgaard. Læs rapporten:

Evaluering af vandrådsarbejdet

Indholdet i vandrådspakken

Naturstyrelsen har udarbejdet en vejledning om arbejdet med forslag til indsatsprogram for vandløbsindsatsen.

Se vejledningen

Naturstyrelsen har udarbejdet et notat om indholdet i ”vandrådspakken”.

Læs notatet

Naturstyrelsen har udarbejdet et notat om udpegning af stærkt modificerede områder og brugen af undtagelser.

Læs notatet

Til brug for kommunernes og vandrådenes arbejde med forslag til vandløbsindsatser er udarbejdet et prissat virkemiddelkatalog

Se kataloget

Der er udarbejdet en oversigt  over, hvor mange km vandløb, der skal forbedres i hvert hovedvandopland og den tilhørende økonomiske ramme.

Se kortet

Se spærringer i forhold til indsatsprogram 2015-2021 på kort

Naturstyrelsen har udsendt et brev om dossering af udlægning af groft materiale samt indtastning af forslag til yderligere indsatser. Brevet er sendt til sekretariatskommunerne.

Læs brevet

Om strategisk miljøvurdering (SMV)

Hvad skal kommunernes bidrag til miljørapporten indeholde?

En miljørapport skal som hovedregel indeholde de oplysninger, der er nævnt i miljøvurderingslovens bilag 1. Oplysningerne, som kommunerne forventes at bidrage med, er dog primært oplysninger, der vedrører indsatsernes sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet.

Som en hjælp til kommunerne har Naturstyrelsen udarbejdet en oversigt, som kommunerne kan anvende i forbindelse med udarbejdelse af bidrag til miljørapporten. Oversigten indeholder i overskriftsform de emner, som kommunerne med fordel kan fremsende oplysninger om.

Se oversigten

Som det fremgår af oversigten, foreslår Naturstyrelsen, at kommunerne, når de udarbejder bidrag til miljørapporten, vurderer den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet ”virkemiddel for virkemiddel”. Denne fremgangsmåde har Naturstyrelsen også anvendt i de forslag til miljørapporter, der sammen med udkast til vandplaner var i høring fra juni 2013 – december 2013.

Se udkast til miljørapporter 

 

FAQ

Naturstyrelsen har at udarbejdet en FAQ med spørgsmål og svar, der kan være relevante for kommuner og vandråd. FAQ'en opdateres løbende.

 

Hvad forventes der mht. målopfyldelse for et vandområde, hvor der angives indsats i forslaget til indsatsprogram?

Kommunernes forslag til indsatsprogrammer forventes at være omkostningseffektive. Det vil sige, at kommunerne skal foreslå en indsats og virkemiddelsammensætning, som vurderes at være tilstrækkelig til at sikre målopfyldelse i form af god tilstand i hele vandområdet, der omfattes af et forslag til indsats. 

Hvordan skal det indberettes i WEB GIS, hvis det vurderes at der kun er behov for indsats i en del af vandområdet for at opnå målopfyldelse for hele vandområdet?

 Indsatsen skal opgøres i forhold til det antal km, som indsatsen strækker sig over. Fx hvis et vandområde udgør 10 km og det vurderes, at der med en indsats på de 9 km vil kunne opnås målopfyldelse i hele vandområdet, så svarer indsatsen til 9 km/10 km = ca. 90 % af vandområdet. 

Hvis et virkemiddel kun doseres på kortere strækninger indenfor et vandområde, hvordan skal omfanget af det så indberettes?

Der skal doseres virkemidler i et vandområde i den udstrækning, det vurderes nødvendigt i forhold til at opnå målopfyldelse i hele vandområdet. For nogle virkemidler kan der være tale om, at virkemidlet ikke anvendes kontinuert på hele vandområdet, men fordeles på kortere strækninger inden for vandområdet. Det er eksempelvis typisk tilfældet ved udlæg af groft materiale, plantning af træer, hævning af vandløbsbund og udskiftning af bundmateriale.

I de tilfælde skal der doseres virkemiddel på hele den strækning, hvor der vurderes at være behov for en indsats, også selvom virkemidlet anvendes, så det fordeles på flere kortere strækninger indenfor hele denne strækning.

Prisen på et projekt omfatter således længden på den samlede indsats fra start til slut. Dvs. hvis man i et vandområde på 3 km vurderer, at der er behov for en indsats hen over 3 km for at nå målopfyldelse, så skal man indberette 100 %. Dette gælder hermed også, selvom der eksempelvis kun er tale om udlæg af groft materiale i opdelte grusbanker på strækningen med indsatsbehov (fx 15 grusbanker af 20 meter fordelt over de 3 km). 

Hvordan skal det indberettes, hvis det vurderes, at der er behov for at anvende flere virkemidler i et vandområde?

For hvert virkemiddel angives den procentvise brug i forhold til det samlede vandområdes omfang. Fx hvis et vandområde er på 2 km og det vurderes, at der på alle km skal udskiftes bundmateriale, og at der på 1 km også er behov for at plante træer, så skal der for udskiftning af bundmateriale angives 100 % brug og for plantning af træer angives 50 %. Hvis der anvendes flere virkemidler, kan den samlede dosering af virkemidler således godt overstige 100 %.

Relevant fagligt materiale

Naturstyrelsen er i færd med at samle en række rapporter og lignende, der kan være relevant for arbejdet med udarbejdelse af forslag til indsatsprogram. Materialet vil blive lagt på sitet når det er klart.

Læs rapport om okkerbekæmpelse i vandløb

Læs rapport om klimarobuste virkemidler

Kontaktpersoner

Vandløbsfaglige spørgsmål kan rettes til i Heine Glüsing, Naturstyrelsen, samt til Christian Wiene Jensen, Naturstyrelsen, .

Juridiske spørgsmål kan rettes til Marie- Louise Christensen, Naturstyrelsen, samt til Birgit Honoré, Naturstyrelsen, mail .

Øvrige spørgsmål kan rettes til Miljøministeriets Informationscenter 70 12 02 11 (mandag- torsdag kl. 9.30-16.00 og fredag 9.30-15.00) og pr. mail .