Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Vandråd 2017

Med aftalen om Fødevare- og landbrugspakken i december 2015, blev regeringen og aftaleparterne enige om, at vandrådenes viden skal bringes i spil i forbindelse med kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

Ligesom det var tilfældet i forbindelse med vandrådsarbejdet i 2014, skal kommunerne oprette lokale vandråd, der kan rådgive kommunerne i opgaverne, hvis der blandt relevante foreninger og organisationer er ønske om det. Vandrådene nedsættes nu.

Denne side indeholder vejledning til kommuner og vandråd og vil løbende blive opdateret af Miljøstyrelsen. På siden kan kommuner og vandrådsmedlemmer finde relevant information til brug for opgaverne.

Den første opgave, som kommuner og vandråd skal i gang med, er opgaven om afgrænsning af vandløb. Det forventes, at arbejdet med udpegning af vandløb og mulighed for evt. kommentering af videreførte indsatser fra første planperiode vil blive igangsat inden sommeren 2017. Disse opgaver vil blive uddybet i en supplerende vejledning på det tidspunkt.    

Det samlede vandrådsarbejde skal være afsluttet ved udgangen af 2017.

Der er nu nedsat sekretariatskommuner i alle hovedvandoplande.

Se listen over sekretariatskommuner

Se sammensætningen af vandråd 

Indholdet i vandrådspakke 1 om afgrænsning af vandløb

Der er udarbejdet en vejledning om arbejdet med afgrænsning af vandløb med et opland under 10 km2.

Se vejledningen

Miljøstyrelsen har sendt et følgebrev til sekretariatskommuner om indholdet i ”vandrådspakken”.

Læs følgebrev

Der er udsendt et supplerende følgebrev vedrørende vejledning til kommuner og vandråd.

Læs det supplerende følgebrev

Aarhus Universitet har udarbejdet en rapport om det faglige grundlag for de kriterier, som er anvendt som byggeklodser til den politiske beslutning om nye kriterier.

Se rapporten her

Kommuner og vandråd har adgang til et IT-værktøj til deres indrapportering. De grunddata, der er tilgængelige i IT-værktøjet, er nu tilgængelige på denne MiljøGIS. 

Se MiljøGIS med grunddata for vandrådsarbejdet 2017

Baggrundsmateriale

Der er indgået en politisk aftale om udmøntning af Fødevare- og Landbrugspakkens afsnit vedr. vandløb

Se den politiske aftale her

Der er politisk faslagt opdatererede kriterier for afgrænsning af vandløb

Se de opdaterede kriterier her

I 2015 blev der indgået en aftale med Fødevare- og Landbrugspakke.

Se aftalen her

Kommunernes og vandrådenes arbejde med forslag til indsatsprogram er lovfæstet i lov om vandplanlægning, der sætter rammerne for vandplanlægningen for de kommende planperioder.

Læs loven på retsinformation.dk

De nærmere regler om etablering og sammensætning af vandråd samt samarbejdet mellem kommunerne hhv. kommuner og vandråd er fastsat i bekendtgørelse om vandråd.

Læs bekendtgørelsen på retsinformation.dk

Der er i vejledningen beskrevet visse dokumentationsstandarder for de fastlagte kriterier.  Se links nedenfor

 

vejledning til kommuner og vandråd (kapitel 5)

Kriterie Dokumentation
Målopfyldelse 

1) Fiskeindeks (DFFV) Wiberg-Larsen, Kristensen og Nielsen, 2014: TA V18)

2) Planteindeks (DVPI) (Wiberg-Larsen og Baatup-Pedersen, 2013: TA V17) og 

3) Faunaindeks (DVFI)  (Wiberg-Larsen og Baattrup-Pedersen, 2013: TA V07)

Den samlede tilstand for et vandområde svarer til den lavest bedømte tilstand blandt de kvalitetselementer, det har været muligt at anvende i det enkelte vandområde. jf. retningslinjer for vandplanlægning

Retninglinjer for vandområdeplaner for anden planperiode

Fald Højdemodel, opmålinger, regulativ data eller tilsvarende repræsentative oplysninger for vandområdet.

Når faldet skal beregnes for et vandområde, skal det vurderes i forhold til det gennemsnitlige fald for hele vandområdet, jf. beskrivelsen i vejledning til kommuner og vandråd (kapitel 5)

Slyngningsgrad 

Beregning af slyngningsgrad skal følge beskrivelsen, som angivet i Teknisk Anvisning: Dansk Fysisk Indeks (Wiberg-Larsen og Kronvang, 2015: TA V05)

Fysisk indeks Nye værdier skal følge beskrivelse om Fysisk Indeks i Teknisk Anvisning: Dansk Fysisk Indeks (Wiberg-Larsen og Kronvang, 2015: TA V05)
Okker

Kemisk analyse af vandprøver for koncentrationen af okker, jf.Teknisk Anvisning (Bøgestrand og Johansson, 2013)

Antal af prøver angives i it-værktøjet

IC kontakt logo
Ved spørgsmål til It-værktøjet kan kommuner kontakte Miljøstyrelsens informationscenter, og vandrådsmedlemmerne kan kontakte deres sekretariatskommune.