Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Beskyttelse af drikkevandsboringer

Søg kompensation

Der kan søges om kompensation for 25 meters beskyttelseszonen omkring vandindvindingsboringer til et alment forsyningsanlæg.

Ansøgningsblanket (pdf)

Ansøgningen skal sendes til det vandforsyningsselskab, som boringen hører til.

Kompensationen indeksreguleres årligt. Kompensation for en 25 meter-zone i 2016 beløber sig til 448 kr.

Ansøgningsfrist: 1. september 2016.

25 meters beskyttelseszone

Det er pr. 1. august 2011 lovpligtigt at udlægge en 25 meters sprøjtefri beskyttelseszone rundt om alle indvindingsboringer til almene vandværker.

Beskyttelseszonen er indført for at beskytte mod forurening. Rundt om en indvindingsboring kan der opstå en såkaldt ”tragteffekt”. Tragteffekten betyder, at stoffer, for eksempel pesticider og gødning, der sprøjtes på jorden lige rundt om en boring kan blive ”suget” ned mod det grundvand, der pumpes op i boringen. Det skal beskyttelseszonen modvirke.

Lovændring om 25 meter-beskyttelseszonen

Vejledning om 25-meter beskyttelseszonen (pdf)

Kort over boringer

Se her, om der er en boring på din ejendom, som er omfattet af 25 m-beskyttelsesområderne:
Kort over boringer

GEUS har ikke ansvar for kortets indhold, eller for anvendelsen af de boringsoplysninger, som fremgår af kortet.

Det bemærkes, at kortet over 25 m-beskyttelsesområderne baserer sig på et udtræk fra Jupiter-databasen, der medtager boringer, som er knyttet til almene vandforsyninger. Kortet udgør det bedst mulige grundlag for at identificere de aktive indvindingsboringer til almene vandforsyninger. Naturstyrelsen er vidende om, at kortet ikke alle steder er opdateret i fht. boringernes status, at boringernes placering kan være unøjagtig , og at der eksisterer et antal boringer, som ikke fremgår af kortet.

Ved spørgsmål til konkrete boringer henvises grundejere til at kontakte vandforsyningsselskabet.

Boringsnære beskyttelsesområder, BNBO

Ud over 25 meter-beskyttelseszonen har kommunerne mulighed for at udlægge boringsnære beskyttelsesområder, BNBO, rundt om vandforsyningsboringer for at undgå farer for forurening af vandforsyningerne. Beskyttelsesområderne udlægges af kommunerne på baggrund af konkrete vurderinger af bl.a. forureningstrusler mod vandforsyningen. Områderne kan have varierende størrelse afhængig af de geologiske og hydrogeologiske forhold i området.

Miljøstyrelsens vejledning om fastlæggelse af BNBO

Naturstyrelsens vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder – BNBO

Følgebrev til kommunerne om BNBO

Læs mere om boringsnære beskyttelsesområder .