Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Tilskud til privat urørt skov

I 2017 er ansøgningsrunden for tilskud til privat urørt skov åben 3. juli til 3. september.

Privat urørt skov er en del af aftalen om Naturpakken. Naturpakkens formål er at gøre den danske natur mere robust, og ruste naturen mod tilbagegang i naturtyper og biodiversitet. Udpegningen af privat urørt skov skal være omkostningseffektiv og målrettet skove med potentiale for store naturværdier. Tilskuddet kan søges af og ydes kun til private ejere af skov. En privat ejer kan både være en person, et selskab, en fond, forening eller lignende.

Formålet med tilskud til privat urørt skov er at sikre stabile levesteder for de arter, som er tilknyttet skov ved at beskytte naturmæssigt værdifulde skovarealer og særlige levesteder for arter tilknyttet skov. Indsatsen baseres på frivillig medvirken fra lodsejere.

Til ansøgningsrunden på ordningen i 2017 er der afsat i alt 10 mio. kr. til privat urørt skov. Projekterne finansieres af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet. Der er en årlig ansøgningsrunde.

Tilskud ydes til at ophøre skovdyrkningen på skovarealer med et højt, eller potentiale for et højt naturindhold. En aftale om urørt skov er varig, og kompenseres for, at der ikke må være nogen forstlig drift, der understøtter en træproduktion på arealet. Miljøstyrelsen giver tilsagn om tilskud på baggrund af en konkret beregning af nettoværdien af træerne. Desuden gives tilskud til tabte fremtidige indtægter på baggrund af standardsatser, som fremgår af vejledningen.

Sådan søger du tilskud

Ansøgning om tilskud til privat urørt skov indsendes til Miljøstyrelsen. 

Henvendelser om privat urørt skov kan ske til Miljøstyrelsen på eller til Miljøstyrelsens lokale tilskudsenheder.

Dokumenter

Vejledningen om tilskud til privat urørt skov.

Ansøgningsblanket til tilskud om urørt skov kommer, når ansøgningsrunden åbner.

Vejledning i brug af Miljøgis