Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Skov med biodiversitetsformål

Tilskud til at sikre og forbedre biodiversitet i skov.

I 2017 forventes ansøgningsrunden for tilskud til skov med biodiversitetsformål at være åben 3. juli til 3. september.

Tilskud til skov med biodiversitetsformål er en del af aftalen om Naturpakken. Danmark har en forpligtelse til at beskytte truede dyre- og plantearter og mange af disse arter er knyttet til levesteder i skove. Det er nødvendigt at tage særlige hensyn i skovdriften, for at sikre levestederne for biodiversiteten.
Tilskudsordningen kan søges af:

  • Private ejere af skov. En privat ejer kan både være en person, et selskab, en fond, forening eller lignende.
  • Kommuner med skov i Natura 2000 områderne. Kommuner kan kun søge tilskud til projekter, der har til formål at sikre Natura 2000 skovnaturtyper.

Formålet med tilskud til skov med biodiversitetsformål er at bidrage til, at sikre stabile levesteder for de arter, som er tilknyttet skov. I skov med biodiversitetsformål tages de nødvendige hensyn, ved at skabe muligheder for ekstensiv skovdrift, skovgræsning, bevaring af gamle træer og genetablering af naturlige vandstandsforhold.
Til ansøgningsrunden på ordningen i 2017 er der afsat i alt 22 mio. kr. til skov med biodiversitetsformål. Projekterne finansieres af EU’s landdistriktsmidler. Der er en årlig ansøgningsrunde.

Tilskud ydes til en række aktiviteter, som bevarer eller fremmer biodiversiteten på bestemte skovarealer:

  • Ekstensiv skovdrift, som omfatter naturlig foryngelse og stævning, begrænset jordbearbejdning, fremme af karakteristiske og hjemmehørende træarter og bevaring af dødt ved mm.
  • Skovgræsning, hvis det konkret vurderes at arealet har naturmæssig gavn af græsningsdrift.
  • Etablering af naturlige vandstandsforhold, hvis det konkret vurderes, at arealet har naturmæssigt gavn af hævede vandstandsforhold.
  • Bevaring af 5-20 hjemmehørende træer pr hektar til naturligt henfald.
  • Rydning af uønsket opvækst, hvis det konkret vurderes, at arealet har større naturmæssig gavn af rydning, end af den nuværende tilstand.
  • Særlig indsats for bilag IV arter både i og udenfor Natura 2000 områder.

Sådan søger du tilskud

Ansøgning om tilskud til skov med biodiversitetsformål indsendes til Miljøstyrelsen. 

Henvendelser om tilskud til skov med biodiversitetsformål kan ske til Miljøstyrelsen på eller til Miljøstyrelsens lokale tilskudsenheder.

Dokumenter

Vejledningen om tilskud til skov med biodiversitetsformål.

Ansøgningsblanket til tilskud om skov med biodiversitetsformål kommer, når ansøgningsrunden åbner.

Vejledning i brug af Miljøgis

Logo_EU_LDP

Følg din sag

Følg din sag er ude af drift grundet et længerevarende systemarbejde. Derfor kan du i øjeblikket desværre ikke følge din sag på nettet. 

Følg din sag