Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Tilskud til privat skovrejsning

Privat skovrejsning skov er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-2020. Formålet med det danske landdistriktsprogram er at udvikle landdistrikterne, bl.a. ved at forbedre landbrugets konkurrenceevne, styrke indsatsen for at forbedre klimaet, bruge naturens ressourcer bæredygtigt og skabe en balanceret udvikling i landdistrikterne. Privat skovrejsning er herudover en del af de frivillige kollektive virkemidler Fødevare- og landbrugspakken, der skal skabe bedre rammer for fødevare og landbrugssektoren. Privat skovrejsning skal være omkostningseffektiv og målrettet delvandoplande til kystvande med indsatsbehov for kvælstof. Tilskuddet kan søges af og ydes kun til private ejere af landbrugsjord. En privat ejer kan både være en person, et selskab, en fond, forening eller lignende.

Formålet med tilskud til privat skovrejsning er at etablere nye skove, der forbedre vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof til søer, fjorde og/eller indre farvande.  Derudover kan skove tilgodese en lang række andre interesser på samme tid og sted: produktion af træ, friluftsliv, naturhensyn, beskyttelse af grundvandet m.m. Indsatsen baseres på frivillig medvirken fra lodsejere.

Til ansøgningsrunden på ordningen i 2017 er der afsat i alt 35 mio. kr. til privat skovrejsning. Projekterne finansieres af EU. Der er en årlig ansøgningsrunde.

Kommende ansøgningsrunde forventes at være

fra 3. juli til 3. september 2017.

Tilskud ydes til at plante skov på landbrugsarealer beliggende delvandoplande til kystvande med et indsatsbehov for kvælstof, der ikke ligger i områder, hvor skovrejsning er uønsket i henhold til den kommunale planlægning. Et tilsagn om skovrejsning er et investeringstilskud der dækker tilplantning eller tilsåning af ny skov herunder udarbejdelse af kort og arealfastsættelse, samt den nødvendige mekaniske renholdelse i anlægsfasen. Herudover kan der ydes tilskud til opsætning af hegn mod vildt. I forbindelse med skovrejsningen tinglyses fredskovspligt på arealerne, arealerne kan derfor ikke efterfølgende geninddrages til landbrugsformål.  

Der er mulighed for at ansøge Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og grundbetaling på arealer.

Skiltning i projektperioden

Det er et krav, at du skilter i projektperioden, hvis dit projekt overstiger 375.000kr. i tilskud. Du kan finde skabelon til skiltning her.

 

Hvis dit projekt ikke overstiger 375.000kr. i tilskud er der ikke krav om skiltning.

Sådan søger du tilskud

Ansøgning om tilskud til privat skovrejsning ansøges og indsendes elektronisk til Miljøstyrelsen. Ansøgning tilgås fra Miljøstyrelsens hjemmeside.

Det er nødvendigt at have en NemID eller digital signatur, når du ansøger elektronisk. Du kan nemt og gratis bestille en NemID. Bemærk at det kan tage 5-9 dage før du modtager nøglekort og adgangskode.

Konsulenter kan søge digitalt på dine vegne, hvis de har en fuldmagt, eller ejer signerer digitalt efterfølgende. Konsulenter kan bestille en virksomhedsrelateret NemID.

Henvendelser om privat skovrejsning kan ske til Miljøstyrelsen på eller til Miljøstyrelsens lokale tilskudsenheder.

Indbydelse til konsulentmøde

Miljøstyrelsen holder forud for årets ansøgningsrunde informationsmøde for konsulenter.

Konsulentmødet afholdes den 6. juni på Scandic i Kolding.

Du kan læse indbydelsen her

Husk det er nødvendigt med tilmelding.

Dokumenter

Der er ikke planlagt større ændringer i forhold til vejledningen fra 2016, dog udestår afklaring omkring mulighed for ansøgning i delvandoplande, hvor indsatsbehovet er opfyldt i ansøgningsrunden 2016, aktuelt Køge Bugt. 

Vejledning til privat skovrejsning 2016 kan findes her.

Bekendtgørelse nr 814 af 24/06/2016 om tilskud til privat skovrejsning.

Følg din sag

Følg din sag er ude af drift grundet et længerevarende systemarbejde. Derfor kan du i øjeblikket desværre ikke følge din sag på nettet. 

Følg din sag

Plantevalg

Find frem til hvilke planter, der bedst egner sig til jorden på dit areal på plantevalg.dk

Logo_EU_LDP