Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Privat skovrejsning

At rejse skov er en stor opgave. Det kræver både arbejde, tid og penge. Derfor er det muligt at få tilskud til skovrejsning.

undefined

Formålet med tilskud til privat skovrejsning er at etablere nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof til søer, fjorde og/eller indre farvande. Derudover kan skove tilgodese en lang række andre interesser på samme tid og sted: produktion af træ, friluftsliv, naturhensyn, beskyttelse af grundvandet m.m.

Vejledning om tilskud til privat skovrejsning 2016 

Der gives tilskud til

  • anlæg og pleje af bevoksninger
  • opsætning af hegn mod vildtet

Hvem kan få tilskud?

  • Private ejere af landbrugsjord

Vejledninger

Vejledningen for 2017 er under udarbejdelse og forventes færdig medio maj. Der er ikke planlagt større ændringer i forhold til vejledningen fra 2016, dog udestår afklaring omkring mulighed for ansøgning i delvandoplande, hvor indsatsbehovet er opfyldt i ansøgningsrunden 2016, aktuelt Køge Bugt.

Ansøgning

Ansøgning skal ske ved at udfylde og indsende ansøgningsskemaet digitalt jf. § 13 i bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning.

Gå til digital ansøgning

Ansøgningsportalen er åben fra den 1. juli 2017.

Det er nødvendigt at have en NemID eller digital signatur, når du ansøger elektronisk. Du kan nemt og gratis bestille en NemID. Bemærk at det kan tage 5-9 dage før du modtager nøglekort og adgangskode.

Konsulenter kan søge digitalt på dine vegne, hvis de har en fuldmagt, eller ejer signerer digitalt efterfølgende. Konsulenter kan bestille en virksomhedsrelateret NemID.

Opstår der problemer eller spørgsmål under udfyldelsen af den digitale ansøgning kan styrelsens lokale enhed kontaktes. Her kan du også få yderligere oplysninger om tilskudsordningerne.

Se hvilken lokal enhed du skal henvende dig til.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsrunden forventes at starte d. 1. juli 2017. Så snart datoen ligge fast vil det blive oplyst på MSTs hjemmeside. Ansøgningsfristen forventes at være 1. september 2017.

Konsulentmøde

Der planlægges konsulentmøde ultimo maj 2017.

Nyt bilag til bekendtgørelsen

I bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning er der et bilag, som anvendes i forbindelse med prioritering af ansøgninger. I bekendtgørelsens § 10, stk. 5, har Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning bemyndigelse til at revidere dette bilag. Årsagen til, at styrelsen kan revidere bilaget i bekendtgørelsen skyldes, at der på tidspunktet for vedtagelse af bekendtgørelsen var planlagt udstedelse af nye vandplaner. Der er nu vedtaget nye vandplaner. Derfor gælder bilaget i bekendtgørelsen ikke længere. Her er det nye bilag, som skal anvendes ved vurderingen af beliggenhed indenfor delvandoplande med kvælstofreduktionsmål. Det er kolonnen vedrørende skovrejsning der skal anvendes.

NB. Bilaget er opdateret, idet der ved en fejl ikke var medtaget delvandoplande under følgende hovedvandoplande; 1.1. Nordlige Kattegat og Skagerrak, 1.2 Limfjorden, 1.3 Mariager Fjord,  1.4 Nissum Fjord og 1.5 Randers Fjord. Disse fremgår nu af bilaget. Der er ingen ændringer for øvrige delvandoplande. 

Beslægtede emner

MiljøGIS 

Brug MiljøGIS til kortbilag til dine ansøgninger.
Vejledning i brug af MiljøGIS

NB. Det skal bemærkes, at delvandoplande findes i MiljøGIS under "Kystvandoplande" i menuen til venstre.

Vandindvindingsopland til almene vandforsyninger findes i MiljøGIS under ”Indvindingsoplande udenfor OSD” i menuen til venstre.
Ændringer og placering vil være markeret med en rød ring på forsiden af ”Vejledningen i brug af MiljøGis”.

VVM screeningsskema

Skema til brug ved VVM screening

Vedrørende skiltning

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning arbejder på at udvikle skabeloner for skiltning tilpasset skovrejsning. Når de er færdige vil du kunne finde dem her. Indtil de er færdige kan du se hvordan NaturErhvervsstyrelsens skabeloner for skilte ser ud.

Udgivelser

Følg din sag

Følg din sag er ude af drift grundet et længerevarende systemarbejde. Derfor kan du i øjeblikket desværre ikke følge din sag på nettet. 

Følg din sag

Plantevalg

Find frem til hvilke planter, der bedst egner sig til jorden på dit areal på plantevalg.dk