Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Natura 2000

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Natura 2000-områderne

I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000-områder. De udgør tilsammen 8 procent af landarealet – som Fyn med omliggende øer - og 18 procent af havarealet.

Inden for de udpegede områder, Natura 2000-områderne, gælder særlige retningslinjer for at behandle planter og projekter, herunder ansøgninger om tilladelse mv., der kan påvirke Natura 2000-områder, for derigennem at beskytte arter og naturtyper. Desuden er der krav om overvågning af og rapportering om naturens tilstand.

Her ligger de danske Natura 2000-områderne 

Fakta om Natura 2000-områderne

Justering af Natura 2000-områdernes grænser

Danmarkskort

Natura 2000-planer

For hvert af de 252 Natura 2000-områder er der udarbejdet en Natura 2000-plan.

Hver plan indeholder sin egen opskrift på, hvordan man her skal behandle naturen for, at den kan udvikle sig positivt.

Se Natura 2000-planerne

 

Hedepletvinge1

Hvilke planter og arter er beskyttede?

Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte truede, sjældne eller karakteristiske dyre- og plantearter og naturtyper.

Er du lodsejer i et Natura 2000-område?

Som skovejer eller ejer af andre arealer inden for et Natura 2000-område skal du være opmærksom på, at bestemte former for driftsændringer eller aktiviteter kræver en forudgående anmeldelse til enten kommunen eller Miljøstyrelsen.

Det gælder også, selvom aktiviteterne ikke normalt kræver tilladelse eller lignende.

Læs om anmeldeordningen og find skemaer til anmeldelse

Skov -soe -cb

Søg tilskud til Natura 2000-skov

Er du privat eller kommunal skovejer i et Natura 2000-område, kan du søge tilskud til at beskytte de skovnaturtyper og -arter, der er omfattet af Natura 2000.

Natura 2000-logo

De danske Natura 2000 områder indgår i EU's Natura 2000 netværk.
Læs mere på EU's hjemmeside  

EU's naturbeskyttelsesdirektiver

Grundlaget for Natura 2000 er EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, som består af fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet. Direktiverne forpligter EU's medlemslande til at bevare mere end 200 naturtyper, 700 arter af planter og dyr og over 170 fuglearter.