Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Sø- og åbeskyttelseslinjen (§ 16)

For at sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder for dyre- og planteliv forløber der en sø- eller åbeskyttelseslinje på 150 m fra visse søer og vandløb.

Sø- og åbeskyttelseslinjen gælder for søer med en vandflade på mindst tre ha og for vandløb, som amterne efter de tidligere regler har registreret med en beskyttelseslinje. Kommunen kan oplyse om, hvorvidt et vandløb er registreret med en åbeskyttelseslinje.

Inden for beskyttelseszonen må der ikke foretages tilplantninger eller ændringer i terrænet. Midlertidige terrænændringer såsom nedgravning af ledninger kræver dog ikke dispensation, såfremt terrænet efter nedgravningen straks retableres til det oprindelige udseende, og forudsat at arealet ikke er omfattet af andre bestemmelser om naturbeskyttelse. Landbrugsmæssig drift er tilladt, dog bortset fra tilplantning med juletræer, frugttræer og lignende. Der gælder særlige regler om plantning af flerårige energiafgrøder. Opførelse af driftsbygninger, der er nødvendige for jordbrugs- og fiskerierhvervet, er ligeledes tilladt. Skovarealer kan gentilplantes. Beplantning og gentilplantning i eksisterende haver berøres ikke af beskyttelseslinjen.

Inden for beskyttelseszonen er der endvidere forbud mod at placere bebyggelse, f.eks. bygninger, skure, campingvogne og master.

Områder hvor der før den 1.september 1972 var påbegyndt en væsentlig lovlig bebyggelse er ligeledes undtaget fra beskyttelseslinjen.

Dispensation

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra sø- og åbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse om dispensation kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ejendommens ejer, adressaten for afgørelsen og en række myndigheder og organisationer. For yderligere oplysninger om dispensation bør den pågældende kommune kontaktes.

Reduktion

Miljøstyrelsen træffer afgørelse om reduktion af sø- og åbeskyttelseslinjen. En reduktion kan ske efter ansøgning fra kommunen og kan i øvrigt kun ske, hvis den ikke er i strid med enten de landskabelige interesser eller andre naturbeskyttelsesinteresser, som sø- og åbeskyttelseslinjen har til formål at beskytte. Det er et hovedprincip, at reduktion kun kan ske, hvis der er tale om en administrativ lettelse. Det er således en forudsætning, at kommunen via planlægning (normalt ved lokalplan) tilvejebringer en samlet regulering af arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene, der kan erstatte et antal konkrete afgørelser om dispensation og dermed medføre en administrativ lettelse for kommunen. Dette betyder, at en reduktion for eksempel kan komme på tale for områder, hvor der over en længere periode skal ske byudvikling (typisk boligområde eller erhvervsområde). Derimod vil opførelse af et mindre antal bygninger eller opførelse af enkeltbebyggelse (dagligvarebutik, tankstation, fritidscenter og lign.) som hovedregel ikke kunne danne grundlag for reduktion af sø- og åbeskyttelseslinjen.

I forbindelse med en kommunes anmodning om reduktion af sø- og åbeskyttelseslinjen vil styrelsen bede om følgende oplysninger:

  • Begrundelse for anmodning om reduktion af sø- og åbeskyttelseslinjen
  • Beskrivelse af den påtænkte anvendelse af området
  • Kortmateriale der angiver både den eksisterende beskyttelseslinje og hvor kommunen ønsker linjen reduceret til
  • Redegørelse for internationale beskyttelsesområder og bilag IV-arter iht. habitatbekendtgørelsen
  • Evt. øvrige forhold som vurderes relevante

I forbindelse med en anmodning om reduktion af sø- og åbeskyttelseslinjen vil Miljøstyrelsen vurdere, hvorvidt betingelserne for en hel eller delvis imødekommelse af ansøgningen er til stede.

Miljøstyrelsens afgørelser om reduktion af sø- og åbeskyttelseslinjen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

 

Vilkår

Styrelsens afgørelse om reduktion af sø- og åbeskyttelseslinjen kan være betinget af et eller flere vilkår.

Et vilkår kan være, at en reduktion af en beskyttelseslinje kun gælder for en nærmere beskrevet lokalplan. Det vil fremgå af afgørelsen, om beskyttelseslinjen igen træder i kraft, hvis lokalplanen ændres eller ophæves.