Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Beskyttelse af § 3-naturtyper

Naturbeskyttelsesloven fra 1992 indeholder bestemmelser om beskyttelse af bestemte naturtyper. Disse bestemmelser er beskrevet i lovens § 3.

Strandeng.  Foto: Ole Malling

Mange naturområder er forsvundet fra landskabet i løbet af de sidste 50 år. Når naturområderne forsvinder, forsvinder også mange vilde dyr og planter. For at bremse denne udvikling besluttede Folketinget i 1972 at beskytte bestemte naturtyper. I 1992 blev disse bestemmelser udvidet til den såkaldte Naturbeskyttelseslov, som blandt andet indeholder bestemmelser om beskyttelse af forskellige naturtyper.

Miljøstyrelsen har i samarbejde med  Videncentret for Landbrug udgivet en informationsfolder om naturbeskyttelseslovens § 3. Informationsfolderen beskriver de beskyttede naturtyper og giver eksempler på, hvad man som lodsejer kan gøre for at forbedre sin § 3-natur som søer, vandløb, heder, moser, strandenge, ferske enge og overdrev. Desuden er der information om, at man skal henvende sig hos kommunen, hvis man ønsker at gøre noget, som kan ændre tilstanden på et beskyttet naturområde.

Hvad er omfattet?

Omkring 9,5 procent af Danmarks areal er beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 3. Det handler om:

Disse naturtyper er beskyttede overalt, hvor de forekommer i Danmark. De beskyttede naturtyper er registrerede og kan ses på Danmarks Miljøportals ArealinformationEt areal kan godt være beskyttet, selv om det ikke er registreret som beskyttet. Det sker, når et areal vokser sig ind i eller ud af beskyttelsen.

Læs arealopgørelser over § 3-naturtyper.

Læs fakta om Natura 2000.

Loven beskytter mod ændringer

Naturbeskyttelsesloven værner naturtyperne mod ændringer i deres naturtilstand. Ønsker ejeren at fortage ændringer i et beskyttet naturareal, skal han søge om dispensation hos kommunen. Hidtidig drift på arealerne kan dog fortsætte. Mens større ændringer som for eksempel at dræne, opfylde, oprense, omlægge eller tilplante arealet ikke er tilladt. Desuden er det ikke tilladt at anvende sprøjtemidler eller gødning, hvis det ikke tidligere er blevet brugt, og hvis det er, må det ikke øges i omfang.

Mere information til brug for kommunernes administration af naturbeskyttelseslovens §3:

Information om Miljø- og Fødevareklagenævnet:

Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans for kommunernes afgørelser efter naturbeskyttelseslovens § 3. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør en redigeret version af nævnets principielle afgørelser samt principielle domme i 
Natur- og Miljøklagenævnet Orienterer (NoMo)

Information om kvalitetsstyringsordning:

Kvalitetsstyringsordningen
Se procedurer for sagsbehandling i forbindelse med naturbeskyttelseslovens § 3, som opfølgning på Lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. Procedurerne giver et overblik over en sagsgang og linker til en række paradigmer.

Information om naturkvalitetsplanlægning:

Naturplanlægning er et redskab til at registrere de beskyttede § 3 -områder og vurdere og følge udviklingen i naturens tilstand. Naturkvalitetsplanlægning kan anvendes i kommunernes administration af de beskyttede naturområder, i kommuneplanlægningen og i prioritering af naturforvaltningsindsatsen, herunder naturpleje, naturgenopretning, bekæmpelse af invasive arter med mere.

Information om Miljøportalen:

Danmarks Miljøportal, der er et partnerskab mellem Miljø- og Fødevareministeriet, KL, Danske Regioner og Den Digitale Taskforce, indeholder en række fælles-offentlige data på natur- og miljøområdet. Her er der mulighed for at hente relevante og opdaterede data om Danmarks natur og miljø via systemet Danmarks Arealinformation (se nedenfor).

Information om Danmarks Arealinformation:

Danmarks Arealinformation samler tidligere amtslige data og nationale datasæt. Disse data omfatter blandt andet beskyttet natur, fredninger, planlægning og en række baggrundskort. Arealinformationssystemet indeholder også regionplandata fra de tidligere amter og HUR.

Information om Naturdatabasen:

Den fællesoffentlige naturdatabase, Danmarks Naturdata samler alle myndigheders naturregistreringer fra forskellige lokaliteter. Det drejer sig for eksempel om floralister, fund af dyr, fugletællinger og overvågning af naturtyper og arter.

beskyttetnaturpjece

Bliv klogere på de beskyttede naturtyper og find ud af om der er § 3 beskyttet natur på din ejendom i Miljøstyrelsens informationspjece  Er der beskyttet natur på din ejendom?