Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Beskyttede naturtyper - § 3

Mange naturområder er forsvundet fra landskabet og med dem også levestederne for mange vilde dyr og planter. For at bremse denne udvikling er bestemte naturtyper beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 3. Det drejer sig om knap 10 % af Danmarks areal.

Beskyttelse af § 3-naturtyper

Information om alle de naturtyper, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3: vandløb, søer og vandhuller, moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strand-sumpe.

Læs mere om beskyttede naturtyper i pjecen: Er der beskyttet natur på din ejendom?

Registrering af § 3-natur opdateres

Registreringen af § 3-områderne opdateres i hele landet i perioden 2011 -13. Her kan du følge med i hvor langt projektet er nået.

Administration af § 3

Til brug for kommunernes medarbejdere er her en samlet oversigt over links til brug for kommunernes administration af naturbeskyttelseslovens § 3.

FAQ om § 3-beskyttet natur

Her findes en FAQ over naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttet natur

Pleje af § 3-natur

Her findes naturplejeportalen, hvor kan man læse om, hvordan § 3-beskyttet natur samt egekrat og småbiotoper plejes og vedligeholdes, så man sikrer og udvikler et rigt plante- og dyreliv.

Græsning og naturpleje

På denne side findes information om omfanget og kvaliteten af det plejekrævende areal i Danmark. Der er også her, du kan få mere at vide om metoder og erfaringer i forbindelse med græsning og naturpleje både fra Danmark og fra andre lande.

Naturkvalitetsplanlægning

Naturplanlægning er et redskab til at registrere § 3-områder og andre naturområder og vurdere naturens tilstand.

§ 3-serviceeftersyn

Eftersyn af kvaliteten af registreringen af § 3-naturen, kommunernes administration, mulighederne for bedre håndhævelse og bedre information til lodsejere.