Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Brug af metaldetektor

Mange anvender med stor fornøjelse en metaldetektor.
Anvendelsen kræver ofte færdsel på anden mands ejendom. Ligeledes kan det være vigtigt for landets kulturhistorie at bevare de fundne genstande.

Reglerne

Man må ikke - uden grundejerens tilladelse - benytte metaldetektorer i naturen på fx strandbredder, andre kyststrækninger, klitfredede arealer, i skove, på udyrkede arealer og på veje og stier i det åbne land - se nærmere i

Der er også begrænsninger for anvendelsen i museumsloven - det er således forbudt at anvende metaldetektorer på fortidsminder og inden for en afstand af 2 m fra dem - se nærmere herom i Kulturarvsstyrelsens vejledning om tilsyn mv. for fortidsminder

Baggrunden herfor er hensynet til sikring af fortidsminder og genstande fra fortiden, herunder Danefæ - se nærmere om Danefæ på

Grundejeren kan dog give lov til at metaldetektorer kan benyttes på hans naturarealer, hvis det ikke strider mod andre bestemmelser end de nævnte.

Naturstyrelsens arealforvaltning

Naturstyrelsen får med jævne mellemrum henvendelser fra metaldetektor-amatører, som vil have lov til at benytte metaldetektorer på styrelsens arealer.
Derfor er der fastsat følgende regler om brug af metaldetektorer, og som tager udgangspunkt i hensynet til beskyttelsen af fortidsminderne, herunder sikring af at jordfundne genstande ikke lider overlast/forsvinder:

  1. Der gives ikke tilladelse til brug af metaldetektorer på styrelsens arealer, hvor det foregår på arealer omfattet af forbuddet i Museumslovens § 29f.
  2. Der kan gives tilladelse til detektor-folk, der kan dokumentere, at de har et formaliseret samarbejde med et statsanerkendt museum. Samarbejdet skal dokumenteres ved en skriftlig anbefaling fra museet udfærdiget til den konkrete ansøgning. Anbefalingen skal være dateret inden for den sidste måned.

En sådan tilladelse vil kun kunne fås i skriftlig form af den pågældende lokalenheder og for en begrænset periode, dog højst et år.
Følgende vil altid indgå i tilladelsen: at der ikke må anvendes metaldetektorer på fortidsminder og i 2 meter-zonen omkring dette, at Naturstyrelsen skal informeres om eventuelle fund før meddelelse herom går til pressen, at Naturstyrelsen løbende holdes informeret om arbejdets fremadskriden, herunder orienteres om fund af danefæ, at oldsager og danefæ afleveres umiddelbart til det lokale, statsanerkendte museum som detektor-amatøren samarbejder med.