Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Høringer fra Miljøstyrelsen

Igangværende høringer af lovforslag, bekendtgørelser, EU-dokumenter og andet lovforberedende materiale.

Lovforslag om ændring af naturbeskyttelsesloven og havstrategiloven

23-06-2017

Lovforslaget vedr. en ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om havstrategi.

Naturbeskyttelse

Den foreslåede ændring af naturbeskyttelsesloven gør det muligt at oprette forbud, herunder et handelsforbud mod en liste af ikkehjemmehørende invasive arter, der er problematiske i Danmark, og følger op på "Handling 4: Naturbeskyttelsesloven ændres" i Handlingsplan mod invasive arter. Lovforslaget skal ses i lyset af EU-Forordning 1143/2014.

Formålet er at forebygge eller begrænse en række invasive arters skadelige effekt på en omkostningseffektiv måde.


Havstrategiloven

Formålet med lovudkastet er en ajourføring af havstrategiloven, med henblik på at implementere et kommissionsdirektiv, der er vedtaget i maj 2017, og som foretager tekniske tilpasninger af bilag III i havstrategidirektivet. Havstrategidirektivets bilag III er implementeret 1:1 som bilag 1 i havstrategiloven.

Ændringen af bilaget i havstrategirammedirektivet består i at opstille en mere generel og systematisk liste over havmiljøets karakteristika, dvs. de naturlige elementer i havmiljøet, samt menneskelige belastninger og påvirkninger. Det reviderede bilag skal – ligesom det gældende – anvendes til myndighedernes udarbejdelse af basisanalyser, beskrivelse af god miljøtilstand, fastsættelse af miljømål og udarbejdelse og gennemførelse af overvågningsprogrammer. Implementeringen har derfor en ren teknisk karakter.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Lovforslag
Høringsfrist
04-08-2017
Status
Igang

Høring af udkast til Pesticidstrategi 2017 - 2021

22-06-2017

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Andet materiale
Høringsfrist
21-08-2017
Status
Igang

Høring af vejledning om miljøaktivitetsbekendtgørelsen og regulering af visse midlertidige aktiviteter

12-06-2017

Miljøstyrelsen har i dag sendt udkast til en vejledning om regulering af visse midlertidige aktiviteter i høring.

Vejledningen omhandler udelukkende den del af Bekendtgørelse nr. 467 af 23/05/2016 om miljøregulering af visse aktiviteter, der drejer sig om visse midlertidige aktiviteter nævnt i bekendtgørelsens § 2, herunder bygge- og anlægsarbejder og andre arbejder i relation hertil. Vejledningen omfatter desuden regulering af aktiviteter der falder udenfor bekendtgørelsens anvendelsesområde, herunder regulering med § 42 påbud.


Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Vejledning
Høringsfrist
09-08-2017
Status
Igang

Miljøtilsynsplan 2017-2021, for Miljøstyrelsens tilsyn med industrivirksomheder

12-06-2017

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Andet materiale
Høringsfrist
10-07-2017
Status
Igang

Høring over ballastvandsbekendtgørelsen

08-06-2017

Bekendtgørelsen ændrer og fjerne kravet om, at skibe skal behandle/rense deres ballastvand. Der ændres ikke ved betingelserne for udskiftning af ballastvand.

Formålet med ændringen er at undgå usikkerhed om installationsforpligtelsen af ballastvandsbehandlingsanlæg og for at sikre, at ingen danske skibe vil blive møde med krav, som ikke er i overensstemmelse med den bagvedliggende konventions hensigt.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
07-07-2017
Status
Igang

Høring over udkast til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Implementering af dele af udvindingsaffaldsdirektivet og MCP-direktivet)

02-06-2017

Lovforslaget har to formål. Dels at tilvejebringe hjemmelsgrundlag for at regulere anlæg, der håndterer udvindingsaffald, som ikke er deponeringsanlæg, dels at tilvejebringe hjemmelsgrundlag for at indhente bestemte oplysninger hos virksomheder.Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Lovforslag
Høringsfrist
14-07-2017
Status
Igang

Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om drikkevand og kvalitet af miljømålinger

24-05-2017

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
24-07-2017
Status
Igang

Tidligere høringer

Udløbne og arkiverede høringer fra det tidligere Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan ses på Høringsportalen