Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Høringer fra Miljøstyrelsen

Igangværende høringer af lovforslag, bekendtgørelser, EU-dokumenter og andet lovforberedende materiale.

Udkast til handlingsplan mod invasive arter

23-03-2017

Handlingsplanen er en revision af ”Handlingsplan for invasive arter ” fra 2008. Planen er revideret under hensyn til ikrafttrædelsen i 2014 af EU-forordningen om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter. I medfør af EU-forordningen er der udarbejdet en liste over invasive arter, der er problematiske på EU-niveau, som alle medlemsstater er forpligtiget til at håndtere. Herudover indeholder handlingsplanen en række nationale initiativer.

 

Handlingsplanen mod invasive arter skal give et overblik over den samlede fremadrettede danske indsats i forebyggelse og bekæmpelsen af invasive arter, hvilket blandt andet bidrager til at leve op til forpligtelser over for EU. Det gælder både at forebygge, at nye invasive arter kommer ind i landet og at bekæmpe invasive arter, der allerede er i landet.

Myndighed
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
Type
Andet materiale
Høringsfrist
28-04-2017
Status
Igang

Ændring af bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v.

26-04-2017

Høring om ændring af bekendtgørelse om jagttider for visse pattedyr og fugle m.v. Der foreslås ændrede jagttider for kronvildt og dåvildt.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
24-05-2017
Status
Igang

Strategisk miljøvurdering (SMV) af ændringer i bekendtgørelser, der implementerer ny husdyrregulering

07-04-2017

Der er gennemført en strategisk miljøvurdering af relevante elementer i de bekendtgørelser, der implementerer ny husdyrregulering, som ikke allerede er omfattet af den strategiske miljøvurdering af det danske nitrathandlingsprogram, der har været i offentlighøring fra den 14. december 2016 frem til den 9. februar 2017.

Nærværende miljørapport er udarbejdet med henblik på at fastlægge, beskrive og vurdere de sandsynlige væsentlige virkninger på miljøet, som må forventes at kunne opstå som følge af de foreslåede ændringer af husdyrreguleringen, der skal implementeres i relevante bekendtgørelser og som ikke indgår i nitrathandlingsprogrammet.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Andet materiale
Høringsfrist
02-06-2017
Status
Igang

Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

06-04-2017

I udkast til bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner korrigerer Miljøstyrelsen en uoverensstemmelse i den gældende bekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011) om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner og det implementerede EU-direktiv (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj).

Uoverensstemmelsen består i, at bekendtgørelsen i bilag 1 - 4 specifikt anfører, hvilke navngivne vej- og banestrækninger, lufthavne samt byområder, som skal støjkortlægges. I direktivet definerer trafik- og indbyggertal de vej- og banestrækninger, lufthavne samt byområder, der er omfattet af direktivets krav om støjkortlægning. Bekendtgørelsen i sin nuværende form tager dermed ikke højde for trafik- og samfundsudviklingen, og dermed hvor der anlægges nye veje og togstrækninger, og at antallet af operationer for lufthavne og trafikmønstre m.v. ændres. Kort og tabel i de oprindelige bilag 1 - 4 er på den baggrund fjernet.

Forud for den 5-årlige kortlægning skal indrapporteres, hvilke veje- og banestrækninger der skal kortlægges, samt antallet af operationer for lufthavne og indbyggertallet for byområder, der skal kortlægges. Denne forpligtigelse har ikke tidligere været implementeret i bekendtgørelsen og indføres i samme forbindelse. Krav til indrapporteringen er beskrevet i bilag 1 og 2.

I direktivet er det desuden fastsat, at større veje og jernbaner ikke kun skal kortlægges uden for de større, samlede byområder, men også inden for hvert af dem – separat. Denne forpligtigelse indføres i samme forbindelse jf. direktivets bilag VI.

Efter at direktivet blev udstedt i 2002, har det Europæiske Miljøagentur udarbejdet et nyt format med skabeloner og vejledninger for indrapportering af data til Kommissionen. Formatet er indarbejdet i bekendtgørelsens bilag 2, afsnit 9.


Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
11-05-2017
Status
Igang

Bekendtgørelser til gennemførelse af polarkoden for Grønland

31-03-2017

Bekendtgørelserne gennemfører nye miljøregler, der er vedtaget i FN’s søfartsorganisation (IMO), for Grønland. Der er tale om en ny international kode om miljø- og sikkerhedsregler for sejlads i polare havområder; Polarkoden.

Bekendtgørelserne er udarbejdet med udgangspunkt i de gældende danske bekendtgørelser, som regulerer tilsvarende forhold.

 

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
28-04-2017
Status
Igang

Udkast til ændring af bilag til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter og bilag til bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster

27-03-2017

Indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2015- 21 er fastlagt i bilag til bekendtgørelse nr. 795 af 24. juni 2016 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, mens miljømål er fastlagt i bekendgørelse nr. 794 af 24. juni 2016 om miljømål for overfladevandevandområder og grundvandsforekomster. 

På baggrund af henvendelser fra nogle få kommuner, er Miljøstyrelsen blevet opmærksom på, at der er grund til at justere nogle faktuelle forhold i indsatsprogrammet for så vidt angår vandløb. Der er primært tale om justeringer, der vedrører indsatser fra første vandplanperiode, som burde have været  videreført til anden planperiode. Som følge heraf har Miljøstyrelsen besluttet at tilrette bekendtgørelserne, så de nu er retsvisende.

Det bemærkes, at der ikke foretages ændringer i bekendtgørelsens paragraffer.

Ændringerne i bilagene vil blive indarbejdet i nye hovedbekendtgørelser hhv. om indsatsprogram og om miljømål. Endvidere vil der i den forbindelselse samtidig ske en tilretning af WebGIS i forhold til enkelt indsatser.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
02-05-2017
Status
Igang

Høring vedrørende ændring af f-gasbekendtgørelsen

24-03-2017

Hermed fremsendes udkast til revideret bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser (f-gas bekendtgørelsen) i høring.

Med udkastet til revideret f-gasbekendtgørelse vil det fremover være tilladt at importere, anvende og sælge visse fluorholdige industrielle drivhusgasser, som hidtil har været forbudt. Det drejer sig om fluorholdige industrielle drivhusgasser med et globalt opvarmnings potentiale (GWP), der ligger på niveau med eller under GWP for de naturlige kølemidler, som bekendtgørelsen tilskynder anvendelsen af. Konkret drejer det sig om gassen HFO, som inden for den senere årrække har fundet anvendelse som kølemiddel i køleanlæg og varmepumper.Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
28-04-2017
Status
Igang

Bekendtgørelse om råstofindvinding på havet

21-03-2017

Bekendtgørelsen skal ændres som følge af de nye VVM-regler i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), som træder i kraft d. 16. maj 2017. Derudover foretages fejlrettelser og præciseringer af punkter, hvor der siden 2015 har vist sig et behov herfor.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
16-05-2017
Status
Igang

Høring vedrørende ændring af tungmetalsbekendtgørelsen

17-03-2017

Formålet med bekendtgørelsesændring er implementering af Kommissionens Direktiv 2016/774/EU af 18. maj 2016 om ændring af bilag II af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer.

Direktivet forbyder at anvende 4 tungmetaller - bly, kviksølv, cadmium, hexavalent chrom - i materialer eller komponenter, der benyttes i køretøjer, der markedsføres efter 1. juli 2003. Direktivets bilag II indeholder en liste med materialer og komponenter, der undtages fra forbuddet, da en vurdering af den tekniske og videnskabelige udvikling har vist, at anvendelse af disse tungmetaller i disse komponenter er uundgåelig.

Ændringer af direktivets bilag II vedrører ændringer af undtagelser fra forbuddet af anvendelse af bly i materialer og komponenter, der benyttes i køretøjer.


Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
05-05-2017
Status
Igang

Tidligere høringer

Udløbne og arkiverede høringer fra det tidligere Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan ses på Høringsportalen